POLÍTICA DE PRIVACITAT

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que malgrat que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap mena de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Mª Carme Juvanteny Carrera amb DNI 77074125k i domicili a Mas Bosquet s/n – 17178 Puigpardines (d’ara endavant, “MAS EL BOSQUET”). Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i/o contestar sol·licituds d’informació o de contacte, així com per enviar informació sobre les nostres activitats i serveis.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o vulgui rebre informació o mentre no ens sol·liciti la supressió. Un cop es produeixi la finalització de la relació que manté amb MAS EL BOSQUET, les dades seran bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables establerts a la normativa legal vigent.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades facilitades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrit és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web.

A quins destinataris es comunicaran les dades facilitades?

Les dades personals de l’interessat podran ser comunicades als destinataris següents:

  • Administracions públiques quan així ho estableixi una disposició legal aplicable i jutjats i tribunals.
  • A tercers sempre que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
  • A proveïdors que presten serveis a MAS EL BOSQUET relacionats amb la gestió del servei prestat a l’interessat i que tenen la condició d’encarregats del tractament. En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per a la correcta protecció d’aquests.

Quins són els seus drets com a Interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. En aquest cas, MAS EL BOSQUET deixarà de tractar les dades, excepte motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, MAS EL BOSQUET comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels

destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licita l’interessat, MAS EL BOSQUET us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a MAS EL BOSQUET, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es base en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per MAS EL BOSQUET, o un tercer, incloent-hi la elaboració de perfils, a fi que MAS EL BOSQUET deixi de tractar les dades personals, llevat que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb MAS EL BOSQUET i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: info@elbosquet.com

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del mateix interessat, que garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-li el servei sol·licitat.

En el cas que hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, amb l’acceptació de la present política de privadesa garanteix que les ha demanat lícitament i que ha subministrat a l’afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades. Així mateix, vostè es fa responsable de sol·licitar el consentiment de l’afectat per a la cessió i tractament de les seves dades de caràcter personal per compte de MAS EL BOSQUET.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Telèfon
  • Data de naixement
  • DNI